Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Варна Бизнес Сървиз ЕООД e лицензиран трудов посредник по наемане на работа в чужбина, с лиценз 1769/25.08.14 и е администратор на лични данни с идентификационен № 405446 съгласно изискванията на действащото българско законодателство.  

Данни за контакт с Варна Бизнес Сървиз ЕООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. Варна, ул. Стефан Стамболов 31-33/5

Телефон: + 359 52 600 751

Ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Интернет страница: www.bg-vbs.com

 

Данни за контакт с Отговорното лице по защита на данните:

С Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: info@bg-vbs.com

Тел: +359 52 600 751

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Идентификационни данни от изпратени от Вас автобиографии. Не изискваме събирането на специална категория лични данни, но съзнаваме възможността да ни бъдат предоставени такива и следва да ги третираме като такива.

Данни се събират от бисквитки за предпочитания, без данни за конкретна личност и пр., както и бисквитки от Google Analytics (показващи по какъв начин е стигнато до нашия сайт)

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Подбор и съдействие при кандидатстване за работа в чужбина по подадените от Вас кандидатури за съответната дейност.

 

 Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

- Обработването се основава на вашето съгласие

- Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Сайтовете за подбор на кадри – например като Jobs.bg

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:.

Фирмите, с които има сключен договор за наемане на работа в чужбина.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме предоставените от Вас лични данни за дейностите, които извършваме, но е необходимо това съгласие да е изрично (Съгласие).

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва. Варна Бизнес Сървиз ЕООД не изисква събирането на чувствителни данни кандидатите за работа, но съзнаваме, че такива могат да ни бъдат изпратени.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с Процедура за оттегляне на съгласие - Образец (Оттегляне на съгласие)

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Варна Бизнес Сървиз ЕООД не трансферира данни извън ЕС и няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица.

 

Период на съхраняване на данните

Варна Бизнес Сървиз ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от 6 месеца за подадена кандидатура на основание Вашето съгласие или при сключен посреднически договор за срок до 6 години от датата на сключване на договора.
- В случаи когато българското законодателство изисква по-дълъг от обявения в посредническия договор срок, ние сме длъжни да се придържаме  към този срок и Вашите данни ще бъдат съхранявани, но не и обработвани през този период.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

·         имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Варна Бизнес Сървиз ЕООД  и право на достъп по всяко време до личните си данни;

·         имате право да поискате от Варна Бизнес Сървиз ЕООД  личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

·         имате право да поискате от Варна Бизнес Сървиз ЕООД  да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

·         имате право да поискате от Варна Бизнес Сървиз ЕООД  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

o    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

o    когато сте оттеглили своето съгласие;

o    когато сте възразили срещу обработването,

o    когато обработването е незаконосъобразно;

o    когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

o    за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

·         имате право да поискате от Варна Бизнес Сървиз ЕООД  , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

·         имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

·         имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

·         имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

·         имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

·         при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е КЗЛД (За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Варна Бизнес Сървиз ЕООД  (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на Варна Бизнес Сървиз ЕООД  или директно на Отговорника по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук:(www.bg-vbs.com)

 

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламента относно защитата на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо Варна Бизнес Сървиз ЕООД  събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим посредническа услуга по наемане на работа в чужбина, е необходимо да съберем лични данни за подбора на кадри за работа в чужбина, като за тази цел се разглеждат индивидуалните кандидатури за отделните позиции и ние се свързваме с кандидатите чрез предоставените координати за връзка. При постигане на съгласие от страна на кандидатите и нас се сключва посреднически договор и се изготвя техен професионален профил, който се предоставя на потенциалния работодател в чужбина. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, Варна Бизнес Сървиз ЕООД  ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни за посредническа дейност.

Виж Условия за използване на бисквитки.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Варна Бизнес Сървиз ЕООД запазва правото да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас. Към настоящия момент Варна Бизнес Сървиз ЕООД не използва поддоставчици за обработка на Вашите лични данни.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от Варна Бизнес Сървиз ЕООД  .

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите лични данни, които събирате?

Варна Бизнес Сървиз ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. За кандидати, които имат сключен посреднически договор с Варна Бизнес Сървиз ЕООД, законовото изискване за съхранение на данните е минимум 5 години.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Варна Бизнес Сървиз ЕООД  по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

·         Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).

·         Целите на обработването;

·         Правното основание за обработката;

·         Съответните категории лични данни, които се обработват;

·         Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

·         Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

·         Ако обработката се основава на законните интереси на Варна Бизнес Сървиз ЕООД  или на трета страна, информация за тези интереси.

·         Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

·         Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

·         Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

·         Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

·         Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

·         Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

·         Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към Образец на Форма за искане от субект на данните (Искане) или да отправите искане на посочените контактни данни на Варна Бизнес Сървиз ЕООД  , или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните .

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо:

1.    Да ни предоставите три имена

2.    Дата на раждане

3.    Номер на кандидатура (ако има такава)

4.    Телефон за връзка или e-mail

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: info@bg-vbs.com

Тел: +359 52 600 751